27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Cevdet Paşa; İbn-i Haldun Mukaddime Tercemesinin İlk Sayfası

                                                     Kitâb-ı Evvelin Faslı Sâdîsi

 

Envâ-ı ulûm ile tarik-i ta’lim ve bunlara arız olan ahval beyanında olarak mukaddime ve levahık-ı adîdeye hâvî olup mukaddime şûl fikr-i insanî beyanındadır ki onunla nev’i beşer saire hayvanattan mütemeyyiz ve meaşîni tahsîle ve bu hususta ebnây-ı cinsi ile teavüne ve ma’bûdiyeti ve rasûl-i kirâm aleyhim es-selamın tarafı bâridin tebliğ ettiği umûr-i tasdiki ve iz’âna mühtedî muvaffak olmasıyla kâffe-i hayvanât insana mutabba’ ve musahhar olup Cenâb-ı Hakk nev’i beşeri bu cihetle pek çok mahlukâtı üzerine tafdîl etmiştir.

 

                                                                               “FASL”

-          Fikr-i İnsanî Beyanındadır –

Malum ola ki Hak Subhane ve Tealâ Hazretleri nev’i beşerin kemaline mebde’ ve illet kainat üzerine fadl ve rüchanına gayet ve nihayet eylemiş olduğu fikr ile bu nev’i sair hayvanattan mümtaz etmiştir. Tafsil-i hal bu minval üzere dereke-i mutlaka idrak ederek müdrikin zatından haric olan eşyaya bi’zzat şuur ve ıtlaından ibaret olarak sair kainat ve mevcudat meyanından yalnız hayvana mahsusu olup bu surette bu surette hayvanat kendilerine Cenab-ı Hakkın ihsan buyurmuş olduğu sem’ ve basar ve şem ve zevk ve lemisden ibaret olan havass-ı tahire ile zatlarından haric olan eşyay-ı derk ve hissederler ve insanda bundan başka bir hassa dahi vardır ki zatından hariç olan eşyayı ve ra’y-ı hisde olan fikr ile idrak eder. Şöyle ki bütün dimağında merkûz olan kuvva ile suver-i mahsusatı intiza’ zihnini suver-i mezkûre de ihale ve a’mal ederek diğer suretleri tecrit ihtira’ eder. . . .  

 

 

 

                       

 

Cevdet Paşa tercümesinin ilk sayfası.