27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Mesud Efedi; Mir'ât-ı Mecelle - Fıkhın Tarifi II

 

MİR'ÂT-I MECELLE / FIKHIN TARİFİ - II

İşbu muamelat kısmının kesîr-ul vuku' olan mesaili ketîb mutebereden cem' ile kitabelere ve kitabeler, bablar ve fasıllara taksim olunmak üzere bu Mecelle'nin te'lifine ibtidar olunmuştur. İşte muhakemede ma'mul bihi olacak mesâil-i fer'iyye bir vech âti ebvab ve fusulde zikr olunacak mesaildir. Ancak muhakkikîn-i fukahâ mesail-i fıkhiyyeyi bir takım kavâid külliyeye irca' etmişlerdir ki her biri nice mesâil-i muhît ve müştemil olarak kütüb-i fıkhiyyede müsellemattan olmak üzere bu mesâilin ispatı için delil ittihaz olunur. Ve evvel emirde bu kavaidin tefhimi istînas hasıl eder ve mesailin zihinlerde takririne vesile olur binaen ala zalik doksan dokuz kaide-i fıkhiyyeyi cem' ile maksuda şuru'dan mukaddem bir vech-i âtiyi makale-i saniye olmak üzere irad olunur. Ve eğer ki bunlardan bazısı münferiden ahz olundukta bazı müstesniyatı bulunur ise de yekdiğerini tahsis ve takyid ettiklerinden külliyatın hepsinden ve umumiyetlerine halel gelmez.